1. Dewch yn aelod
  2. Fy nghyfrif
  3. Basged
  4. English
Dewislen llywio safle agored

Mae'n Wych Bod Nol Yn Y Grand | Y diweddaraf am Coronafeirws

Mae'n Wych Bod Nol Yn Y Grand

Rydym yn gyffrous i fod ar agor a gwerthwyd pob tocyn ar gyfer ein digwyddiadau. Mae eich diogelwch o'r pwys mwyaf i ni ac rydym wedi rhoi nifer o ganllawiau ar waith yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer y celfyddydau perfformio i sicrhau ein bod mor ddiogel rhag COVID-19 â phosib.

Caiff y dudalen hon ei diweddaru'n rheolaidd, felly gwiriwch eto cyn eich ymweliad i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor ar yr amserau canlynol:

Diwrnodau pan nad oes perfformiadau
Dydd Llun i ddydd Sadwrn
O hanner dydd i 6pm

Diwrnodau perfformiadau
Dydd Llun i ddydd Sadwrn
O hanner dydd tan 15 munud ar ôl dechrau'r perfformiad.

Perfformiadau dydd Sul
1 awr cyn i'r perfformiad ddechrau

  • Cyn eich ymweliad

Cofrestrwch am eich pàs COVID

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, bydd gofyn i gynulleidfaoedd sy'n dod i berfformiadau yn Neuadd Brangwyn o15 Tachwedd 2021 ddangos pàs COVID.

Mae pàs COVID ar gael os ydych chi wedi cael eich brechu ddwywaith neu os ydych chi'n cofrestru prawf llif unffordd negatif yn y 48 awr cyn eich ymweliad â'r theatr. Mae profion llif unffordd ar gael am ddim o nifer o fferyllfeydd neu gallwch eu harchebu ar y GIG ar-lein.

Sut i gael eich pàs COVID ddigidol neu bapur

 

Gwirio am symptomau

Os ydych yn profi unrhyw un o'r symptomau COVID-19 a nodwyd (link) mae'n bwysig iawn nad ydych yn dod i'r perfformiad/ymweld â'r theatr.

Gadewch fwy o amser

Awgrymwn eich bod yn gadael digon o amser i ddod i mewn i'r theatr oherwydd efallai y bydd gwiriadau a gweithdrefnau ychwanegol i'w cwblhau, felly gadewch ddigon o amser er mwyn cyrraedd. Bydd yr awditoriwm yn agor hanner awr cyn amser dechrau'r perfformiad.

  • Wrth i chi gyrraedd

Dangoswch eich pàs COVID

Bydd angen dangos eich pàs COVID i gael mynediad i'r lleoliad. Gall hon fod yn fersiwn ddigidol neu bapur.


GORCHUDDION WYNEB

Gwisgwch eich mwgwd oni bai eich bod wedi'ch eithrio'n feddygol, neu eich bod mewn ardaloedd lletygarwch. Mae plant dan 11 oed wedi'u heithrio.

SYSTEM AWYRU

Mae'r uned trin aer yn yr awditoriwm wedi'i addasu'n ddiweddar gan olygu bod 85% o awyr iach yn cael ei darparu yn yr awditoriwm yn unol â chanllawiau awyr iach COVID.

SYSTEM UNFFORDD

Lle bo'n bosib, rydym wedi newid cynllun arferol y theatr i greu system unffordd i leihau cyswllt cymdeithasol yn ystod eich ymweliad. Dilynwch yr arwyddion llawr.

CADW PELLTER CYMDEITHASOL

Does dim gofyniad cyfreithiol o 7 Awst 2021 i gadw pellter cymdeithasol, ond byddem yn eich annog i aros ar wahân i gwsmeriaid y tu allan i'ch grŵp cymaint â phosib.

TOCYNNAU

Lle bo'n bosib, defnyddiwch e-docynnau a fydd yn lleihau cyswllt cymdeithasol neu dewch â'ch tocynnau 'argraffu gartref' i osgoi ciwiau casglu yn y Swyddfa Docynnau. Defnyddir dyfeisiau sganio tocynnau pan fyddwch yn dod i mewn i'r awditoriwm.

TALIADAU DIGYFFWRDD

Fe'ch cynghorwn i brynu tocynnau ar-lein neu ddefnyddio taliad digyffwrdd yn y theatr i osgoi cyswllt diangen.

HYLIF DIHEINTIO DWYLO

Mae hylif diheintio dwylo ar gael wrth bob prif fynedfa a'r tu allan i bob un o ddrysau'r awditoriwm ar bob lefel; defnyddiwch e'n aml.

GLANHAU

Mae ein tîm blaen tŷ wrth law'n rheolaidd i ddiheintio mannau cyffwrdd a thoiledau cyn, yn ystod ac ar ôl y perfformiad.

EIDDO PERSONOL

Gofynnwn yn garedig i chi beidio â dod ag eitemau mawr i'r theatr oherwydd yn anffodus ar yr adeg hon nid oes gennym unrhyw le i'w storio.

METHU DOD OHERWYDD COVID-19

Byddwn yn cynnig cyfnewidiad neu gredyd os ydych chi neu aelod o'ch parti'n methu dod oherwydd: symptomau COVID, canlyniad prawf positif neu ofyniad i hynanynysu.

Os yw hyn yn digwydd, e-bostiwch ni yn CadwLleGrand.Abertawe@abertawe.gov.uk cyn amser dechrau'r perfformiad y mae disgwyl i chi fynd iddo a byddwn yn cysylltu â chi i brosesu'ch credyd/cyfnewidiad o fewn yr ychydig ddiwrnodau nesaf. Efallai byddwn yn gofyn am dystiolaeth.

LIFFTIAU

Dim ond un person/grŵp a ganiateir yn y lifft teithwyr ar unrhyw adeg. Rydym yn annog cwsmeriaid i ddefnyddio'r grisiau os gallant.

Diolch yn fawr am eich amynedd â'ch cymorth wrth roi'r mesurau diogelwch COVID-19 hyn ar waith. Gobeithio y cewch chi amser wrth eich bodd pan fyddwch yn ymweld â ni.

 

Rhannu'r dudalen hon

Facebook icon Twitter icon email icon

Argraffu

print icon